Ρωσική Πτωχευτικό Δίκαιο Ενημέρωση

Στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Δικαίου, φυσικά πρόσωπα (πολίτες), συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένους επιχειρηματίες, τρεις και ορισμένες νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπορούν να το αρχείο για την πτώχευση. Ωστόσο, η επίδραση του Πτωχευτικού Δικαίου για τους ιδιώτες, αλλά όχι μεμονωμένους επιχειρηματίες έχει ανασταλεί μέχρι την εισαγωγή του σύμφωνα τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας. τέσσερις επί του Παρόντος, του Αστικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας προβλέπει μόνο για την αφερεγγυότητα των ατομικών επιχειρήσεων και νομικών οντοτήτων. πέντε Το Πτωχευτικό Δίκαιο έχει θεσπίσει διάφορες διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε ορισμένες οφειλετών, όπως τους ιδιώτες, τράπεζες και άλλους