Οδηγός για την Επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία: Εργατικό Δίκαιο

Το. Όπως και σε όλες τις πτυχές της ρωσικής κοινωνίας, του Εργατικού Κώδικα δημιουργεί μεγάλη διοικητική επιβάρυνση για τον εργοδότη. Μη συμμόρφωση με όλους αυτούς τους κανόνες που θα θέσει ο εργοδότης σε μειονεκτική θέση στις σχέσεις της με τους εργαζόμενους και αρχές. Προκειμένου να εξασφαλίσει τα δικαιώματα που χορηγούνται από το νόμο, ο εργοδότης πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία των ανθρώπινων πόρων σε μια επιχείρηση είναι σε θέση να διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της εργασίας κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και ασφαλή τρόπο. Ρωσική εργατική νομοθεσία το επιτρέπει, τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων και των εργοδοτών σερβίρονται, αλλά καλεί