νοσοκομείο (έρευνα) προμηθευτή

Από καιρό σε φορά ένα νοσοκομείο έρευνα προμηθευτής μπορεί να προσδιορίσει την ακούσια και προσωρινές διαφορές από πρωτόκολλα που απαιτούν διορθώσεις διαδικασίες και ή ηλεκτρονικής επεξεργασίας να αναπροσαρμόσουν την δραστηριότητα να πρωτόκολλα. (Παραδείγματα των προσωρινών διαφορών μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, λείπει επιλέξιμες οι απορρίψεις από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ή προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, που προκάλεσε ένα επιλέξιμο — να εξαιρεθούν από το δείγμα πλαίσιο.) Η Διαφορά Έκθεση θα επανεξεταστεί από το Ομάδα Έργου, που θα εκτιμήσει την πραγματική ή δυνητική επίδραση της απόκλισης δημοσίως αναφερθεί αποτελέσματα. Ανάλογα με τη φύση και την έκταση της απόκλισης, μια επίσημη αναθεώρηση