Καλύτερους Δικηγόρους για το Εταιρικό Δίκαιο στη Ρωσία — Δικηγόρων

Εταιρική οι δικηγόροι συμβουλεύουν και να βοηθούν τους πελάτες τους, όσον αφορά το σχηματισμό των νομικών προσώπων, τη διακυβέρνηση και τις λειτουργίες, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, και τις σχέσεις μεταξύ, τους διευθυντές, τους μετόχους, τους εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ρωσική εταιρικό δίκαιο περιέχεται στο ρωσικό Αστικό Κώδικα και σε ειδικές εταιρική νομοθεσία αναφορικά με ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Τώρα προσφέρει πολλές από τις νομικές προστασίες και τους μηχανισμούς που είναι συνήθως δει σε ανεπτυγμένες Δυτικές χώρες. Πρόσφατα, για παράδειγμα, η έννοια της αποζημίωσης, προηγουμένως άγνωστη στην ρωσική νομοθεσία διέπεται υποθέσεων, έχει εισαχθεί στην