Καλύτερους Δικηγόρους για την Εργασία και το εργατικό Δίκαιο στη Ρωσία — Δικηγόρων

Οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται από το ρωσικό Εργατικό Κώδικα, άλλων Ομοσπονδιακών νόμων και νομοθετικών πράξεων της ρωσικής διοικητικών οργάνων, καθώς και των περιφερειακών νόμων και νομοθετικών πράξεων. Γενικές απαιτήσεις και διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού, για την περάτωση της απασχόλησης, αλλάζοντας τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, την εφαρμογή της απασχόλησης που σχετίζονται με τις πολιτικές, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, για την ίδρυση εργασίας και ανάπαυσης καθεστώς, η πληρωμή για την εργασία, τις εγγυήσεις και αποζημιώσεις για τους εργαζόμενους, η εκπαίδευση του προσωπικού, εργασίας, θέματα ασφάλειας, και την ευθύνη των εργαζομένων και εργοδότη, καθορίζονται από τη ρωσική Ομοσπονδιακή νομοθεσία. Περιφερειακή