η πληρωμή του μερίσματος — ρωσική μετάφραση ρωσικά — Δικηγόρους

συνθήκες υπό τις οποίες τα μερίσματα που δεν έχουν καταβληθεί ή καταβάλλονται εν μέρει μόνο στις προνομιούχες μετοχές, για τις οποίες το ποσό των μερισμάτων που καθορίζεται με το καταστατικό της Εταιρίας Δεν Ισχύει Συστάσεις σχετικά με την κατάσταση, κατά το έτος αναφοράς και ή κινητές αξίες και μερίδια συμμετοχής στην οποία αναμένεται να λάβουν μερίσματα κατά τη διάρκεια της το έτος αναφοράς (ή άλλες μορφές διανομής κερδών).). τέσσερα του παρόντος, μπορούν να παρίστανται στη γενική συνέλευση των μετόχων με δικαίωμα ψήφου για θέματα της αρμοδιότητας της, ξεκινώντας από τη συνεδρίαση που ακολουθεί την ετήσια γενική, Μετά τη βελτίωση των