Ειδικές Περιπτώσεις για τα νομικά πρόσωπα -ΚΈΝΤΡΟ

αν οι αρχές του οργανισμού εκτέλεσης του σώματος έχουν κατ εξουσιοδότηση προς τη διαχειρίστρια εταιρεία, η εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να υπογράψει μεταφορά επιστολή, αν μεταφερθεί το σε αυτό το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (σύμφωνα με την παρ. του Αστικού Κώδικα). αν ο μοναδικός ιδρυτής είναι πρόσωπο, που συντονίζει τις λειτουργίες του μοναδικό εκτελεστικό όργανο της οργάνωσης, αντίγραφο του ψηφίσματος (λεπτά) δεν απαιτείται. αν ο οργανισμός εκπροσωπείται από ένα μόνο μέτοχο που επίσης εκτελεί τις λειτουργίες του το μοναδικό εκτελεστικό όργανο της οργάνωσης, αντίγραφο του ψηφίσματος (λεπτά) δεν απαιτείται. Η επιστολή μπορεί να υπογραφεί από ένα πρόσωπο,