Τα δείγματα των Συμβάσεωνγια το χρονικό διάστημα από το έως το, όπως αντιπροσωπεύεται από, (στο εξής καλούμενη»Ανάδοχος»), αφενός, και (πλήρες όνομα του ενήλικου τη σύναψη της Σύμβασης του τη δική του επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του γονέα (νόμιμος εκπρόσωπος) του ανηλίκου προσώπου ή την επωνυμία του οργανισμού, επιχείρησης, καθώς και το πλήρες όνομα της το πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος νομικού προσώπου, τα έγγραφα τα σχετικά με τη δραστηριότητα) (στο εξής καλούμενη»Ανάδοχος») και Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει, και ο Πελάτης κάνει την πληρωμή για το Καταναλωτή υποβάλλονται σε εκπαίδευση ως εξής: (να προσδιοριστεί): επίπεδο, πτυχίο της εκπαίδευσης, βασικά ή συμπληρωματικά προγράμματα σπουδών, τα είδη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η φόρμα της εφαρμογή του προγράμματος σπουδών) για Την προγραμματισμένη όρος για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τα κρατικά εκπαιδευτικά πρότυπα. Μετά την ολοκλήρωση από τον Καταναλωτή για την πορεία και το πέρασμα από την τελική βεβαίωση πρέπει να εκδίδεται σε αυτές: ορισμένα στοιχεία του προγράμματος έχουν κατακτηθεί, σε περίπτωση απομάκρυνσης των Καταναλωτών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν από την ολοκλήρωση των μελετών. Ο Ανάδοχος δικαιούται να πραγματοποιήσει την εκπαιδευτική διαδικασία από μόνη της, να επιλέξετε τα συστήματα σήματα, τις μορφές, τη διαδικασία και διαστήματα μεταξύ προσωρινή βεβαίωση των Καταναλωτών, να παρέχουν κίνητρα και την επιβολή κυρώσεων, εντός των ορίων που προβλέπονται από τον χάρτη του Αναδόχου, και επίσης σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές πράξεις του Αναδόχου. Ο πελάτης δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική και θέματα που αφορούν την ορθή εκτέλεση των προβλεπόμενων υπηρεσιών από το Τμήμα από την παρούσα Σύμβαση. Ο Πελάτης δικαιούται να λάβει πληροφορίες για τον Καταναλωτή, την πρόοδο, τη συμπεριφορά, τη στάση μελέτες ως σύνολο και για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα λαμβάνουν πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και τα κριτήρια για την εν λόγω χρήση της αξιολόγησης του Αναδόχου τοποθεσία, όπως μπορεί να απαιτείται για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια των μελετών που αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιήσετε πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών, κάτω από μια χωριστή σύμβαση που συνάπτεται. Να έχετε ένα Καταναλωτή που συμμορφώνεται με την εισαγωγή τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον χάρτη και άλλες τοπικές κανονιστικές πράξεις του Αναδόχου εγγεγραμμένοι στο ακόλουθο φορέα. Να οργανώσει και να εξασφαλίσει την κατάλληλη παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Τμήμα από την παρούσα Σύμβαση. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με το (κρατικό εκπαιδευτικό πρότυπο (να αναφέρονται: τα στοιχεία του εγγράφου) ή μελέτες χρονοδιάγραμμα, ετήσιο ημερολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και μαθήματα χρονοδιάγραμμα, καθώς και άλλες τοπικές κανονιστικές πράξεις που έχουν εκπονηθεί από τον Ανάδοχο). Για να εμφανίσετε το σεβασμό στον Καταναλωτή ως άτομο, αποφεύγοντας τη σωματική και ψυχολογική βία, η διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση της ηθική, σωματική και ψυχολογική υγεία, τη συναισθηματική ευεξία των Καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά τους. Να κρατήσω μια θέση για τον Καταναλωτή, αν αυτός λείπει μαθήματα για την έγκυρη λόγους (με δεόντως υπόψη η πληρωμή για τις υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στο Τμήμα από την παρούσα Σύμβαση). Για να αναπληρωθούν τα εκπαιδευτικά υλικά που μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Καταναλωτή απουσία για βάσιμους λόγους, εντός του πεδίου εφαρμογής των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με το Τμήμα από την παρούσα Σύμβαση. Να παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ ο Καταναλωτής για την εγγραφή του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Για να εμφανίσετε το σεβασμό στην επιστημονική διδασκαλία, την εφαρμοσμένη μηχανική-τεχνικά, διοικητικό-διαχείρισης, το βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και το λοιπό προσωπικό του Αναδόχου. Να τηρούν τις διατάξεις του χάρτη του Αναδόχου, μαθητή εγχειρίδιο και άλλες τοπικές κανονιστικές πράξεις, να τηρούν μελέτη πειθαρχία και τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς, ιδίως, να δείξει σεβασμό στην επιστημονική διδασκαλία, την εφαρμοσμένη μηχανική-τεχνικά, διοικητικό-διαχείρισης, το βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και σε άλλες οι μαθητές, για να απόσχει από να παραβιάζουν τους τιμή και αξιοπρέπεια. Ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει για τις υπηρεσίες που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, το ποσό της προβλήματα. Η πληρωμή πρέπει να γίνει το αργότερο σε μετρητά, σε μη μετρητά διαδικασία, ο Ανάδοχος τραπεζικό λογαριασμό (τις κατάλληλες λέξεις για να είναι υπογραμμισμένη). Η πληρωμή για τις υπηρεσίες που πρέπει να αναγνωριστεί από τον Ανάδοχο με την έκδοση, για να επιβεβαιώσετε ότι έχει γίνει πληρωμή από τον Πελάτη. Η πληρωμή για τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο παρόν τμήμα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των πλευρών, με μια προσθήκη, η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται. Τους όρους με τους οποίους η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μπορεί να τροποποιηθεί είτε με συμφωνία των πλευρών ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει στο πλαίσιο της Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες που όντως βαρύνουν τον Ανάδοχο καταβάλλεται για. Ο Καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει η παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή, μόνο με έγγραφη συγκατάθεση του Πελάτη, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες που όντως βαρύνουν τον Ανάδοχο επιβαρύνουν τον Πελάτη. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αρνηθεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης είναι αποζημίωσης είναι πλήρως αντισταθμισμένη. Σε περίπτωση που οι πλευρές»προεπιλεγμένη ή την πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση πρέπει να είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας, η ομοσπονδιακή νομοθεσία, το Νόμο της ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την Προστασία των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και άλλες κανονιστικές πράξεις. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα, όταν είναι το συμπέρασμα από τις δύο πλευρές και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι. Πιστοποιητικό του Κράτους Διαπίστευσης πρέπει να αναφέρεται αν το εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει περάσει βεβαίωση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ρωσικής Ομοσπονδίας. Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται από τον προϊστάμενο του υποκαταστήματος, αναπληρωτής επικεφαλής της νομικό πρόσωπο ή άλλος αξιωματούχος του νομικού προσώπου πρόσθετη ένδειξη πρέπει να είναι από το έγγραφο που διέπουν το δικό της πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για ένα τέλος (σκοπό, η εκτελεστική εντολή, πληρεξουσιότητα), και, επίσης, την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης του εγγράφου. Αν ο Πελάτης σε σχέση με εκπαιδευτικές υπηρεσίες είναι ενήλικος πολίτης που πληρώνει για τις σπουδές της στο δικό της, διμερή σύμβαση που πρέπει να συναφθεί.

δύο και. τρεις από το Τμήμα δύο του εν λόγω σύμβασης είναι συνδυασμένες μεταξύ τους, Τμήματα, πέντε θα πρέπει επίσης να βάλει μαζί. Με την παράγραφο δύο, διαγράφεται από το σημείο. Αυτές οι λεπτομέρειες, ως Πελάτης έχει δίκιο, μπορεί να συμπεριληφθεί στο κείμενο της Σύμβασης, εφόσον τριμερούς σύμβασης. Κόστους-εκτίμηση να γίνει αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης μπορεί να γίνει σε σχέση με την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. Το Σύμβαση που θα συνταχθεί σε δύο αντίτυπα, αν ο Πελάτης και Ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, και αν ο Πελάτης είναι νομικό εκπρόσωπο του Αναδόχου. Εάν ο Πελάτης είναι ο Καταναλωτής μητρική (νόμιμος εκπρόσωπος) του (η μητρική είναι νόμιμος εκπρόσωπος) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει να είναι καθορισμένη. Εάν ο Πελάτης είναι οργανισμός, ίδρυμα, επιχείρηση, δηλαδή αν μια τριμερή σύμβαση, τότε αυτή η οργάνωση του ιδρύματος, επιχείρησης ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και στοιχεία της τράπεζας καθορίζεται ρωσικό Ινστιτούτο ανωτάτων Σπουδών στις Ανθρωπιστικές επιστήμες και την Τεχνολογία ανακοινώνει το διαγωνισμό για την επιστημονική έρευνα χρηματοδότηση — Ξένος είναι Βιβλίο Αναφοράς στις Ειδικότητες (με Κωδικούς και Τίτλων) της Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για στη Ρωσία