Ρωσική Πτωχευτικό Δίκαιο ΕνημέρωσηΣτο πλαίσιο του Πτωχευτικού Δικαίου, φυσικά πρόσωπα (πολίτες), συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένους επιχειρηματίες, τρεις και ορισμένες νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπορούν να το αρχείο για την πτώχευση. Ωστόσο, η επίδραση του Πτωχευτικού Δικαίου για τους ιδιώτες, αλλά όχι μεμονωμένους επιχειρηματίες έχει ανασταλεί μέχρι την εισαγωγή του σύμφωνα τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας. τέσσερις επί του Παρόντος, του Αστικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας προβλέπει μόνο για την αφερεγγυότητα των ατομικών επιχειρήσεων και νομικών οντοτήτων. πέντε Το Πτωχευτικό Δίκαιο έχει θεσπίσει διάφορες διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε ορισμένες οφειλετών, όπως τους ιδιώτες, τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, αγρότες, κ. λπ. Κάτω από το Πτωχευτικό Δίκαιο, τριακόσιες περιπτώσεις πτώχευσης είχαν υποβληθεί τον Μάρτιο, το και το δεκέμβριο του, το, ενώ μόνο το, διακόσιες περιπτώσεις ήταν κάτω από τα δικαστήρια εξέταση πριν από το Μάρτιο. Επιπλέον, οι πτωχευτικές διαδικασίες του Πτωχευτικού Δικαίου εφαρμοστεί σε περισσότερα υποθέσεις που άνοιξαν πριν από τον Μάρτιο. Την»αφερεγγυότητα»και τη»χρεοκοπία»-εκτεταμένες όρους, κατά την έννοια του περί Πτώχευσης Νόμου. Για ένα μεμονωμένο οφειλέτη, οι ενδείξεις της πτώχευσης υπάρχει αν ο οφειλέτης αποτυγχάνει να εκτελέσει την αντίστοιχη υποχρέωση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που εμπίπτει (- ουν)λόγω της το ποσό του οφειλέτη των υποχρεώσεων υπερβαίνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και το ποσό του οφειλέτη για τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις ισούται τουλάχιστον εκατό φορές το μηνιαίο ποσοστό ελάχιστο μισθό. Οι ενδείξεις της χρεοκοπίας για μια νομική οντότητα δεν περιλαμβάνει η δεύτερη από τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα υψηλότερο ποσό της μη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τουλάχιστον πέντε εκατό φορές το μηνιαίο ποσοστό ελάχιστο μισθό. έξι Ωστόσο, ο οφειλέτης κηρύσσεται ως πτώχευση (πτώχευση) μόνο κατά την έναρξη της τελικής διάταγμα του δικαστηρίου για το σκοπό αυτό. Μια περίπτωση πτώχευσης ξεκινά με την κατάθεση της αίτηση πτώχευσης με την διαιτησία που εξυπηρετούν την περιοχή όπου το άτομο οφειλέτη, ή όταν η νομική οντότητα οφειλέτης βρίσκεται. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα: οφειλέτη, πιστωτή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εισαγγελέας του (δημόσιος κατήγορος). Αρκετές οι πιστωτές μπορούν να εδραιώσει τις διεκδικήσεις τους σε μια κοινή πτωχευτικής διαδικασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Πτωχευτικό Δίκαιο προβλέπει την έναρξη περίπτωση πτώχευσης από άλλα πρόσωπα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει υποχρέωση του οφειλέτη σε πτώχευση. Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, ο οφειλέτης υποχρεούται από τον περί Πτώχευσης Νόμο να καταθέσει αίτηση πτώχευσης. Για παράδειγμα, η υποχρέωση αυτή ισχύει και όταν η καταβολή από την επιχείρηση (ή από ένα άτομο επιχειρηματίας) των οφειλών σε μία ή περισσότερες πιστωτές θα κρατήσει τον οφειλέτη από την πλήρη ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους άλλους πιστωτές. Η υπόθεση θα ανοίξει, εγώ.ε, επίσημα ξεκίνησε, αν η αναφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το νόμο. Που δεν πληρούν μεγάλες απαιτήσεις επιλεξιμότητας, ε, ενδείξεις της χρεοκοπίας, οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης πτώχευσης. Με την απόφαση του δικαστηρίου της απόρριψης αποτρέπει την κατάθεση από την ίδια την πτώχευση αναφορά και πάλι. Αν η αίτηση δεν συμμορφώνεται με τις ήσσονος σημασίας(κατάθεση) απαιτήσεις, ε, το τέλος κατάθεσης που δεν καταβλήθηκε, το δικαστήριο στέλνει την αίτηση πίσω στο αναφέροντα. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου την αίτηση μετά τις αντίστοιχες αλλαγές ή ενέργειες που έχουν γίνει ή που έχουν αναληφθεί. Από τα, περιπτώσεις αρχίσει (ξεκινώντας από το Μάρτιο), πτωχεύσεων απορρίφθηκαν. οκτώ σε Αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει το κεφάλαιο (διαδικασία) κάτω από τον οποίο θα περάσει από τη χρεοκοπία, στη Ρωσία ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει αίτηση πτώχευσης για την ανακούφιση υπό διαδικασία πτώχευσης. Η πρώτη συνέλευση των πιστωτών που αποφασίζει διαδικασία πτώχευσης, θα προταθούν στο δικαστήριο. Με βάση αυτή την απόφαση, αλλά δεν δεσμεύεται από αυτήν, το δικαστήριο επιλέγει τη διαδικασία πτώχευσης που πρέπει να εφαρμόζονται. εννέα Το Πτωχευτικό Δίκαιο προβλέπει τέσσερις βασικούς τύπους των διαδικασιών πτώχευσης: την παρακολούθηση, την εξωτερική διαχείριση, πτώχευση, εκκαθάρισης διαδικασίας και τη σύνθεση. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πτώχευσης, τα συμφέροντα όλων των πιστωτών του εκπροσωπούνται από την συνέλευση των πιστωτών ή της επιτροπής πιστωτών. Αν ο αριθμός των πιστωτών είναι λιγότερο από, η συνέλευση των πιστωτών μπορεί να καθορίσει ότι οι ευθύνες της επιτροπής πιστωτών έχουν εκχωρηθεί οι εν λόγω πιστωτές. Κάθε διαδικασία πτώχευσης διοικείται από σύνδικος πτωχεύσεως (διαιτησία). Το Πτωχευτικό Δίκαιο προβλέπει την προσωρινή, την εξωτερική και την πτώχευση εκκαθάριση μετόχων. Σε γενικές γραμμές, ο θεματοφύλακας καθήκοντα περιλαμβάνουν τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών και η επιτροπή πιστωτών, την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας, την επανεξέταση των απαιτήσεων των πιστωτών, την τήρηση του μητρώου των απαιτήσεων, κ. λπ. Η παρακολούθηση είναι μια αρχική διαδικασία πτώχευσης, που αρχίζει κατά το άνοιγμα της πτώχευσης υπόθεση στο δικαστήριο. Ο κύριος στόχος της παρακολούθησης είναι να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη μέχρι να έρθει η κατάλληλη διάταγμα που εκδίδεται από το δικαστήριο. Παρακολούθησης χορηγείται από την ενδιάμεση διαχειριστής, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προσδιορίσουν τον οφειλέτη στους πιστωτές της, να καθορίσει τα ποσά των απαιτήσεων των πιστωτών, να ενημερώσει τους πιστωτές για την έναρξη της πτωχευτικής περίπτωση, κ. λπ. Εξωτερική διαχείριση είναι μια διαδικασία εξυγίανσης που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της φερεγγυότητας του οφειλέτη με τη βοήθεια της μεταφοράς διαχειριστική αρχή στο εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Αυτή η διαδικασία απαιτεί ότι ο εξωτερικός διαχειριστής αρχείων σχέδιο εξωτερικής διαχείρισης, η οποία πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση των πιστωτών εντός προθεσμίας ενός μήνα από το εξωτερικό εμπειρογνώμονα ραντεβού. Το σχέδιο θεωρείται εγκριθεί από τους πιστωτές, αν επιβεβαιώνεται με απλή πλειοψηφία των πιστωτών που παρίστανται στη συνεδρίαση των πιστωτών. Μια πτώχευση, εκκαθάριση διαδικασίας (ανταγωνιστική διαδικασία) ξεκινά μετά την απόφαση του δικαστηρίου που αποφαίνεται ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος, και σκοπός του είναι η αναλογική αποπληρωμή των χρεών. Να διενεργεί την εκκαθάριση της πτωχευτικής διαδικασίας, το δικαστήριο διορίζει ένα ή περισσότερα πτώχευση, εκκαθάριση μετόχων. Σύνθεση (φιλική συμφωνία») είναι μια διαδικασία πτώχευσης, με αποτέλεσμα μια συμφωνία που έγινε μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του, με την οποία ο τελευταίος συμφωνεί να αναβάλει ή και να μειώσει την πληρωμή του χρέους, την απαλλαγή και την ικανοποίηση από όλη την αποπληρωμή του χρέους. Μια σύνθεση πράξη (συμφωνία της σύνθεσης) έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη, το αντίστοιχο σύνδικος πτωχεύσεως και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της συνέλευσης των πιστωτών. Η σύνθεση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση πτώχευσης, αλλά μόνο μετά την διανομή για το πρώτο και το δεύτερο μαθήματα των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Αν μια απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των πιστωτών, καθώς και όλων των εξασφαλισμένων πιστωτών, να ψηφίσουν υπέρ της σύνθεση, η σύνθεση είναι αποδεκτή από τη συνέλευση των πιστωτών. Η σύνθεση πράξη είναι το θέμα στο δικαστήριο επιβεβαίωση. Περισσότερα από τριάντα τοις εκατό των υποθέσεων που άνοιξαν μετά την η Μαρτίου στο στάδιο της παρακολούθησης στις αρχές ιανουαρίου του. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, περίπου σαράντα τρία τοις εκατό των οφειλετών είχαν κριθεί ως αφερέγγυα, με την έννοια ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών ήταν η εκκαθάριση δέκα τοις εκατό των περιπτώσεων που έληξε στις εξωτερικές διαχείρισης, και. πέντε τοις εκατό των περιπτώσεων είχαν ως αποτέλεσμα τη σύνθεση. δέκα Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που υφίστανται κατά την έναρξη της πτώχευσης, εκκαθάριση ή διαδικασία που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής εκκαθάρισης διαδικασία αποτελούν την πτωχευτική περιουσία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από την πτωχευτική περιουσία, τόσο για μεμονωμένους οφειλέτες και νομικά πρόσωπα. έντεκα Το Πτωχευτικό Δίκαιο ορίζει μια σειρά προτεραιότητας για τη διανομή της πτωχευτικής περιουσίας. η πρώτη προτίμηση δίνεται προτεραιότητα απαιτήσεων (π, τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα, αποζημίωση για την πτώχευση εμπειρογνώμονα υπηρεσίες, κ.

Μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των ισχυρισμών, η περιουσία διανέμεται μεταξύ των πέντε κατηγοριών πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η προτιμώνται προσωπικές απαιτήσεις, αξιώσεις σύμφωνα με την απασχόληση και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συμφωνίες, εξασφαλισμένων απαιτήσεων και υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (π, φόρους). Οι αξιώσεις των κάθε κατηγορίας πρέπει να εξοφλούνται μόνο μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της προηγούμενης κατηγορίας έχουν ικανοποιηθεί, το οποίο είναι σε κάποιο βαθμό στην απόλυτη προτεραιότητα του κανόνα στο Αμερικανικό δίκαιο. Αν το ποσό των διανεμηθέντων περιουσιακών στοιχείων είναι ανεπαρκές για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατηγορίας σε πλήρη, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να διανέμονται κατ αναλογία του ποσού των απαιτήσεων. δεκατρία θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση για εξασφαλισμένων απαιτήσεων δεν έχει οριστεί μόνο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των αντίστοιχων των διασφαλισμένων πιστωτών. Το ακίνητο περιλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία, κατά τον ίδιο τρόπο όπως όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά την εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας που εφαρμόστηκε από τον οφειλέτη. Μια περίπτωση πτώχευσης θα πρέπει να απορριφθεί αν αφερεγγυότητας του οφειλέτη αποκαταστάθηκε κατά τη διάρκεια της εξωτερική διαχείριση, ή αν μια σύνθεση πράξη επιβεβαιώθηκε από το δικαστήριο. Όπου ο οφειλέτης είχε εκδικαστεί ως αφερέγγυα και η πτώχευση εκκαθάριση διαδικασία έχει ξεκινήσει, η υπόθεση έκλεισε, αφού το δικαστήριο εξετάζει την πτώχευση εκκαθάριση διαχειριστής την έκθεση της και μπαίνει σε μια τελική διαταγή για την ολοκλήρωση της πτώχευσης, εκκαθάρισης διαδικασίας. Το ισχύον Πτωχευτικό Δίκαιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ανάπτυξη της ρωσικής νομοθεσίας για την αφερεγγυότητα. Ως νομική μεταρρύθμιση επίτευγμα, βρίσκεται στην ίδια σειρά με τον Αστικό Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ομοσπονδιακών Νόμων»Περί ανωνύμων Εταιρειών»και»Σχετικά με τις Εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης. Ο νέος νόμος θα θεσπίσει νομικές διαδικασίες για να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν τόσο πριν όσο και μετά την οικονομική κρίση στη Ρωσία. μια Ομοσπονδιακή Νομοθεσία της ρωσικής Ομοσπονδίας. -«Σχετικά με την Αφερεγγυότητα (Πτώχευση)’, Ιαν. Δείτε Νηφάλιος, Άρθρο. Επιστροφή με το άρθρο δύο Νόμος της ρωσικής Ομοσπονδίας»Σχετικά με την Αφερεγγυότητα (Πτώχευσης) των Επιχειρήσεων. Δείτε, η Σαβίτα, Άρθρο. Επιστροφή με το άρθρο τρία Ένα άτομο που ασχολούνται με την επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς την ενσωμάτωση του νομικού προσώπου. Δείτε Αστικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας (Μέρος), παρακάτω σημείωση, παρ. Επιστροφή με το άρθρο τέσσερα Αστικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας (Μέρος), ο Ομοσπονδιακός Νόμος.

ημερομηνία Οκτ

Δείτε Νηφάλιος, Τεύχος, Άρθρο. Επιστροφή με το άρθρο πέντε Δούμε Αστικού Κώδικα της ρωσικής Ομοσπονδίας (Μέρος), σημείωση, τέχνες. είκοσι-πέντε και εξήντα πέντε αντίστοιχα. Επιστροφή με το άρθρο επτά ρωσικά δικαστήρια διαιτησία πρέπει να διακρίνεται από τη διαιτησία ενώσεις και διαιτησίας πίνακες, που σχετίζονται με την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Διαιτητικά δικαστήρια αποτελούν ανεξάρτητο κλάδο του ρωσικού δικαστικού συστήματος, που έχει δικαιοδοσία για τις περισσότερες αστικές υποθέσεις στον τομέα της ιδιοκτησίας και εμπορικά θέματα, καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητα. Αυτές οι»εμπορικές»δικαστήρια διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο ρωσικό νομικό σύστημα. Επιστροφή με το άρθρο οκτώ Βλέπε»Ο Νέος Νόμος Έχει Ενταθεί η Εξέταση της Πτώχευσης Περιπτώσεις, τα Δικαστήρια, σημείωση. Επιστροφή με το άρθρο δέκα Βλέπε»Ο Νέος Νόμος Έχει Ενταθεί η Εξέταση της Πτώχευσης Περιπτώσεις, τα Δικαστήρια, σημείωση. Επιστροφή με το άρθρο