Ρωσικά Νομικά πρόσωπα στη ΡωσίαΑν ο μέτοχος αποφασίζει να κλείσετε ένα στη συνέχεια, μπορεί να το κάνει μέσω της πώλησης των μετοχών του είτε για τους άλλους μετόχους ή σε τρίτους. Η αξία (τιμή πώλησης) των μετοχών καθορίζεται από τα μέρη και δεν συνδέεται με το νόμο της καθαρής αξίας του ενεργητικού της εταιρείας.

Επιπλέον — κόστος και χρονοδιάγραμμα.

Ο χάρτης μπορεί να παράσχει για μερίσματα που διανέμονται δυσανάλογα από την ιδιότητα του μέλους της ιδιοκτησίας