Μεταφορές Πράξη — Μετάφραση στα ρωσικά — παραδείγματα αγγλικά — ρωσικά ΔικαίουΤο δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών, με εντολή, για να κάνει πρόβλεψη για τον περιορισμό των δημοσιονομικών μεταβιβάσεων μεταξύ του Κράτους και άλλες χώρες. Το. συνήθως απαγορεύει οικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ του κράτους και τη άλλη χώρα σε σχέση με πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ορίζονται στους Κανονισμούς της ΕΕ που περιέχουν οικονομικές κυρώσεις. Το. Το, προβλέπει ότι καθηκόντων καταβάλλεται σε κάθε έγγραφο, απόφαση, εντολή ή διάταγμα από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη νόμιμη αρχή, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ακίνητο μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο. Το.

το Οικονομικό, το και το του μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, μία παράβαση και να επιβάλει κυρώσεις, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Το. ενεργοποίηση εσωτερικών κανονισμών που δίνει πλήρη ισχύ στις οικονομικές πτυχές των προαναφερθέντων Κανονισμών του Συμβουλίου, δηλαδή των περιορισμών σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθεια και των περιουσιακών στοιχείων που κατάψυξη