ανταγωγήήταν άμεσα συνδεδεμένη με το αντικείμενο της κύριας απαίτησης, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις ιδιαίτερες πτυχές της κάθε περίπτωσης

ήταν μια»αυτόνομη νομική πράξη, το αντικείμενο της οποίας είναι να υποβάλει νέα αίτηση στο Δικαστήριο», που ισχυρίζονται ότι συνδέεται με την κύρια αγωγή

Συνέπεια αυτής της τροποποίησης θα μπορούσε να είναι ότι διαιτητικής διαδικασίας δεν θα τερματίσει ακόμη και αν ο ενάγων, μετά την υποβολή ανακοίνωση για την διαιτησία, δεν υποβάλουν τη δήλωση της αξίωσης, ή εάν το αίτημα αποσύρθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι, Κατά την άποψη του Συνεδρίου, η συμπεριφορά της Ουγκάντα κατά την περίοδο μετά τον Μάιο του, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνεπάγεται μια σαφή παραίτηση από το δικαίωμά του να φέρει